Phần mềm tính sơn

Loại sơn bạn chọn

Diện tích cần sơn

Diện tích cửa xổ

Cửa chính

Cửa sổ

Kết quả tính toán

Tên loại sơn bạn cần

Tổng diện tích cần sơn:0 m2

Loại sơn:1 m2/lit

Độ phủ của sơn 2 lớp

Lượng sơn cần:0 lit